ROZWIĄZANIA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I WIELORODZINNYCH

W ofercie posiadamy wszystkie produkty potrzebne do zbudowania profesjonalnej sieci FTTH w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych wg standardu poniższej ustawy.

W lutym 2013 roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyczącego warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania, wprowadzając między innymi obowiązek montażu światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej.

Warto na wstępie podkreślić, że nowelizacja dotyczy nowo projektowanych budynków a przesłanki jakie kierowały autorami rozporządzenia można zawrzeć w kilku podstawowych punktach:

 • - Rozwój informatyzacji na terenie naszego kraju
 • - Ułatwienie dostępu do mediów typu triple play (3 usługi w jednym kablu)
 • - Ułatwienie operatorom dostępu do odbiorców
 • - Obligatoryjne wymuszenie na deweloperach instalacji infrastruktury telekomunikacyjnej
 • - Ustandaryzowanie infrastruktury telekomunikacyjnej
 • - Poprawa estetyki wyglądu osiedli mieszkaniowych

Do czasu obowiązywania rozporządzenia brak było precyzyjnych wytycznych dotyczących rodzaju oraz ilości łączy doprowadzanych do lokalu użytkownika, w ciągach komunikacyjnych panował bałagan gdyż każdy z operatorów prowadził kable na własna rękę, infrastruktura doprowadzająca łącza operatorów do budynku nie była zestandaryzowana. Jednak największym argumentem przemawiającym za zmianą rozporządzenia jest lawinowy przyrost danych w Internecie oraz popularność usług typu telewizja HD/3D/IP wymuszający konieczność instalacji szybkiego przyłącza w każdym mieszkaniu.

Rozporządzenie przewiduje w zależności od funkcji budynku wyposażenie w różnego rodzaju instalacje. Poszczególne elementy wyposażenia określono w sposób następujący:

 • - Kanalizacja telekomunikacyjna budynku, rozumiana jako ciąg elementów osłonowych umożliwiających wprowadzenie kabli do budynku oraz ich rozprowadzenie w budynku, w tym między innymi przepustów kablowych, rur instalacyjnych, szybów instalacyjnych, koryt, duktów i kanałów instalacyjnych;
 • - Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe, zlokalizowane w pobliżu drzwi wejściowych do mieszkania, służące w szczególności umieszczeniu doprowadzonych do nich zakończeń kabli, umieszczeniu urządzeń aktywnych lub pasywnych oraz, w razie potrzeby, z doprowadzeniem zasilania elektrycznego, a także umożliwiające dystrybucję sygnału w mieszkaniu;
 • - Światłowodowa infrastruktura telekomunikacyjna budynku, w tym kable światłowodowe, wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, począwszy od przełącznicy światłowodowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do zakończeń kabli w każdej telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej;
 • - Antenowa instalacja zbiorowa służąca do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny;
 • - Antenowa instalacja zbiorowa służąca do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy satelitarny;
 • - Okablowanie wykonane z parowych kabli symetrycznych typu skrętka wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi;
 • - Okablowanie wykonane z kabli współosiowych koncentrycznych wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi od przełącznicy kablowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do zakończeń kabli w telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej;
 • - Maszt antenowy usytuowany na dachu budynku, wraz z odpowiednim przepustem kablowym do budynku, lub w uzasadnionych przypadkach usytuowany poza budynkiem, przystosowany do umieszczenia anten przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi telekomunikacyjne drogą radiową oraz umieszczenia odpowiednich elementów instalacji.


Podsumowując należy stwierdzić, że nasze rozwiązania to system okablowania światłowodowego i miedzianego obejmujący: okablowanie od Punktu Styku z Siecią Publiczną do mufy/szafki klatkowej (gdy potrzeba), okablowanie od mufy klatkowej do rozdzielnicy mieszkaniowej. Co więcej rozwiązanie zakłada wykorzystanie złącz SC APC, zapewnia 19” zabudowę Punktu Styku z Siecią Publiczną i gwarantuje pełną kompatybilności ze znowelizowanym rozporządzeniem. Na koniec warto podkreślić, że w ofercie znajduje się więcej rozwiązań światłowodowych, obejmujących kable zewnętrzne, mufy słupowe i ziemne itp.